1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om köp från Lockpicks websajt  på www.lockpicks.se Webbshops websajt.

2. Tillämplighet

Dessa försäljningsvillkor är tillämpliga i de fall svensk eller annan tillämplig lag ej ligger i konflikt med dessa försäljningsvillkor. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen, och för företag – köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

3. Falska beställningar

Vi loggar samtliga våra kunders IP adresser, tills dess att beställd vara/varor blivit utlösta och kommer undantagslöst att polisanmäla upphovsmakaren till falska beställningar.

4. Förkortad Liggetid

På grund av problem med tidigare ej utlösta ordrar kommer hädanefter samtliga av våra försändelser kvarligga på posten i 14 kalender dagar.

5. Leveranstid

Leveranstiden är under förutsättning att varan finns i lager 2-7 arbetsdagar. Om beställd produkt är beställningsvara kan leveranstid uppgå till 3 veckor vi reserverar oss dock mot längre leveranstid p.g.a. brist på marknaden eller andra omständigheter utom vår kontroll. lockpicks.se Webbshop ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än vad som avtalats.

6. Moms

Alla priser på Lockpicks Webhandelssida är angivna inklusive moms.

7. Tvist och tillämplig lag

Lockpicks.se försöker alltid gå kunden tillmötes, men om en tvist ändå skulle uppstå, rättar vi oss alltid efter Allmänna reklamations nämndens beslut.

8. Ångerrätt

Som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock längst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt måste du kontakta oss och få en bekräftelse. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Om varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatiblitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligen frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

9. Skrivfel / Bildfel

Vi reserverar oss mot skrivfel på hemsidan och i prislistan. Om detta sker kommer kunden bli informerad om detta innan leveranstillfället och äger då rätt att avbeställa. Bilder som publiceras på lockpicks.se Webbshop´s hemsida skall endast ses som beskrivande och kan skilja sig från hur varan ser ut i verkligheten.

10. Valutaförändringar och prisförändringar

På grund av valuta, tillgänglighet och andra faktorer som är utom vår kontroll, kan priser ändras utan förvarning.

11. Ej utlösta paket

Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur och postförskottsavgift. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 500:- exklusive moms (625:- inkl moms). Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader.

12. Underårigas rätt att handla

Enligt Föräldrabalken är den som är under arton år (underårig) omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Underårig får dock själv råda över vad han/hon genom eget arbete förvärvat efter det han/hon fyllt sexton år (undantag 1). En underårig får även själv disponera gåvor som han/hon fått under villkor att den underårige själv skall få råda över egendomen (undantag 2). En underårig som driver rörelse med samtycke enligt Föräldrabalkens 13 kap. 13 § eller 14 kap. 14 § andra stycket, får ingå sådana rättshandlingar som faller inom området för rörelsen (undantag 3). Om du inte fyllt 18 år krävs alltså att din förmyndare (oftast föräldrar/förälder) godkänner köpet. Sådant godkännande krävs dock inte om du kan åberopa något av undantagen 1-3.

13. Force majeure

Om leverans hindras, försvåras eller försenas på grund av omständighet som ligger utanför vår kontroll har vi rätt att häva ordrar utan påföljd.

Reglerna ovan gäller för både privatpersoner, företag och offentlig förvaltning.